يكشنبه 8 آذر 1394   22:43:40
 
استان
مدیر کل
مسئول دفتر
تلفن مدیریت
نمابر
تلفنخانه
کد استان
پست الکترونیکینشانی سایت
 
آدرس سایت
آذربایجان شرقی
دکتر وحید مجیدی
آقای عبادی
4795940
4798014
4-4761901 - 4793822
0411
آذربایجان غربی
دکتر نادر نانبخش
آقای زارعی
2233735
2223083
2238207-2232238-2223009
0441
اردبیل
دکتر سید وحید خلیل الهی
آقای یونسی
7714737
7714737
6-7714735 - 7710008
0451
اصفهان
دکتر حسن بانگ
خانم زابلیان
6674988
6670616
4-6674481
0311
ایلام
آقای دکتر فالح کهن
آقای فتح الهی
2233080
2233081
7-2233060
0841
بوشهر
دکتر پرویز رمضانی
آقای توکلی
3539324
3532090
2-3532091
0771
تهران
دکتر مهدی قنادی (سرپرست)
آقای فقیهی
88964016
88964014
5-88966091
021
چهارمحال و بختیاری
حشمت ا... داوودپور
آقای کریمی
2252844
2252843
6-2252845-2253853-2253851
0381
خراسان شمالی
دکتر علی آرمیده
خانم ایمانی
2233649
2233649
2232949-2233485-2233647
0584
خراسان رضوی
دکتر علیرضا رمزی
آقای بدری
38411723
8418010
4 - 38459922
051
خراسان جنوبی
دکتر حسین خوبان
آقای شمس آبادی
4424574
4424583
3-4424570
0561
خوزستان
دکتر شاهرخ جابرزاده
آقای حسینی
3389038
3915109
8-3384895
0611
زنجان
دکتر مجید صادقی
خانم سلطانی
2-33449221
2 - 4249221
8 - 33444007
0241
سمنان
دکتر علیرضا اعرابی
آقای شاهورانی
33334252
33331573
33328018 - 33327892
023
سیستان و بلوچستان
دکتر محمد صفدری
آقای نور علی سجادی
3328574 - 2413361
2413360
2412496- 30- 2434529
0541
فارس
دکتر رضا ممتحن
آقای زارعیان
2323839
2322546
2322947
0711
قزوین
دکتر قاسم بهرامی
آقای بهتوئی
3690154
3690143
3690141 – 3690144 - 3690150
0281
قم
دکتر محمد رضا فخاریان قمی
آقای تلخابی
2602983
2603060
5-2603154 - 2603556
0253
کردستان
جلال سعیدپور
آقای مسیمر
3284870
3284756
21-3247917
0871
کرمان
محمد جعفری
آقای جهانگرد
2-2447791
2467443
2447058-2445937-2447012
0341
کرمانشاه
دکتر امید قادری 
آقای قاسمی
37245667
7245619
7246243-7241849-7242742
083
کهگیلویه و بویراحمد
سید یداله حسینی 
آقای شهابی
2229630
2226890
2220450-2229200-2222720
0741
گلستان
دکتر سید محمد حسینی
آقای حسین ده ملایی
2368916
32368917
32368916
017
گیلان
دکتر علی اکبری
آقای یوسف پور
3230956
3229352
3220836-3224065-3230857
0131
لرستان
خانم دکتر مریم آزادی
آقای بیرانوند
2212402
2212101
2-2216401-2216764-2219951
0661
مازندران
دکتر رسول ظفرمند
خانم فرسادی
33364245
2260046
2260244-2261244
011
مرکزی
دکتر محمد رضا جیریایی
آقای صداقت نیا
32228045
32214490
2222092-32222912
086
هرمزگان
دکتر مهرداد پاکدامن
خانم نیک زاد
3345105-3345102
3345104
9-3345107
0761
همدان
دکتر عباس جمشیدی
آقای جمشیدی
38273921
8232342
6-4-8273673
081
یزد
دکتر محمد دریجانی
آقای فضلی
6230770
6240281
2-6246340
0351
البرز
دکتر سعید جوانشیر
خانم اکبر نژاد
34472411
34411150
 
026